Winnaar Hans Eijsackers Award 2020

—–ENGLISH BELOW—–

Vandaag, op de Europese Tourettedag, kondigen wij met gepaste trots de winnaar van de Hans Eijsackers Award 2020 aan. Met deze award willen we wetenschappers stimuleren, aanmoedigen en inspireren om de stem van Touretters en hun families mee te nemen in hun onderzoek naar Tourette.

De winnaar van de Hans Eijsackers Award 2020 is:

Dr. Diana N.M. Beljaars

Universiteit van Swansea

 

 

Juryrapport

De jury vond het werk van dr. Beljaars om meerdere redenen erg inspirerend. Terwijl sommigen haar werk zien als vrij abstract en theoretisch, weet ze de relevantie van haar onderzoek uit te leggen op een manier die erg duidelijk, visueel en hoopgevend is voor Touretters en hun families. Dr. Beljaars ziet het patiëntenperspectief als van “essentieel belang in iedere studie die beweert iets te kunnen zeggen over het leven van mensen met Tourette”. Ze benadrukt dat “het patiëntenperspectief de kwaliteit van onderzoek verbetert”.

Dr. Beljaars heeft een patiëntenvertegenwoordiger geraadpleegd vanaf het begin van haar studie, en elke fase daarna. Ook ziet ze haar onderzoeksdeelnemers als experts die haar – en de rest van de wereld – kunnen vertellen en informeren over hun werelden. Ze creëerde doelbewust ruimte voor hun meningen en perspectief, die ze vervolgens gebruikte om haar onderzoek meer relevant en impactvol te maken. Wij zijn van mening dat het veld van Tourette-onderzoek meer onderzoekers als dr. Beljaars kan gebruiken. Haar interesse in Tourette is erg duidelijk en oprecht en haar onderzoek is veelbelovend voor de toekomst.

De jury vindt het bijzonder verfrissend en inspirerend hoe dr. Beljaars haar geografische vakgebied gebruikt om delen van Tourette te onderzoeken die tot nu toe geen aandacht kregen. Door middel van haar onderzoekswerk heeft ze bewezen dat er zoveel meer gaande is in de levens van mensen met Tourette dan wat medische en klinische wetenschappen tot nu toe hebben kunnen analyseren. Door haar deze award te geven, hopen we dat we ook andere onderzoekers, uit andere vakgebieden, aanmoedigen om geïnteresseerd te raken in onderzoek naar Tourette.

Stimulerend werk door inspirerende onderzoekers

De jury van de Hans Eijsackers Award 2020 was erg onder de indruk van het niveau van de aanmeldingen die we hebben gekregen. De mate waarin het belang van het patiëntenperspectief in onderzoek wordt begrepen schept veel hoop voor de toekomst van onderzoek naar Tourette. We hopen dan ook dat andere onderzoekers geïnspireerd raken door deze onderzoekers, die zich inzetten om het patiëntenperspectief op te nemen in hun onderzoek, en daarmee niet alleen de kwaliteit van hun onderzoek verbeteren, maar ook de kwaliteit van leven van mensen met Tourette.

We zijn erg onder de indruk van het werk dat de kandidaten hebben gedaan om het patiëntenperspectief in hun onderzoek en daarbuiten te gebruiken. Enkele voorbeelden daarvan zijn het gebruiken van eigen stem, bereik en vaardigheden als onderzoeker om de meningen van Touretters te versterken, en het opzetten van een focusgroep in een land waar niet eens een patiëntenorganisatie is. Maar ook het kiezen van een onderzoeksonderwerp, gebaseerd op de behoeften van Touretters en het meer relevant en acceptabel maken van onderzoek door hun feedback te gebruiken. We willen specifiek hen prijzen die hun patiëntenvertegenwoordigers zien als gelijken, collega’s en onderzoekspartners.

Graag bedanken we iedereen die mee heeft gedaan en gewerkt aan deze award, in het bijzonder Hans Eijsackers.

Reactie

Zie hier de reactie van Dr. Beljaars op het winnen van deze award.

 

__________________

 

Today, at European Tourette Syndrome Awareness Day, we are proud to announce the winner of the Hans Eijsackers Award 2020. With this award, we want to encourage, inspire and motivate researchers to use the voices of Touretters and their family members in their research into Tourette Syndrome.

The winner of the Hans Eijsackers Award 2020 is:

Dr. Diana N.M. Beljaars

University of Swansea

 

 

Jury report

The jury found dr. Beljaars’ work to be very inspirational for multiple reasons. While her work is seen by some as fairly abstract and theoretical, she manages to explain the relevance of her research in a way that is very clear, visual and hopeful for Touretters and their families. Dr. Beljaars views the patient perspective as a “vital importance in any study that can make a claim about those who live with Tourette Syndrome”. Indeed, she says that “the patient perspective improves the quality of research”.

From the start of her study, and every phase after it, dr. Beljaars has consulted a patient representative. In addition, she sees her research participants as experts who can educate her – and the rest of the world – on their worlds. She purposefully created space for their views and opinions, which she then used to make her research more relevant and impactful. We feel the field of Tourette research can use more researchers like dr. Beljaars. Her interest in Tourette Syndrome is very clear and innate and her research is very promising for the future.

The jury finds it especially refreshing and inspiring how dr. Beljaars uses the field of geography to study parts of Tourette Syndrome that, until now, have been overlooked. Through her research work, she has proven that so much more is going on in the lives of those with Tourette Syndrome beyond what the medical and clinical sciences have been able to analyze so far. We hope that giving her this award encourages other researchers from different fields to become interested in Tourette Syndrome as well.

Encouraging work by inspirational researchers

The jury of the Hans Eijsackers Award 2020 was very impressed by the level of applications we received. The degree of understanding of the importance of the patient perspective in research generates a great deal of hope for the future of Tourette Syndrome research. It is our sincere hope that other researchers get as inspired as us by these researchers who go out of their way to include the patient’s perspective into their research, and therefore improve not only the quality of their research, but the quality of life of people with Tourette Syndrome as well.

We were very impressed by the work applicants have done to include the patient’s perspective into their work and beyond. Some examples of this are the use of their own voice, reach and skills as researcher to amplify the voices of those with Tourette Syndrome, and managing to set up focus groups without even the existence of a patient association in the country. Along with choosing a research topic based on the needs of Touretters and making research more relevant and acceptable by using their feedback. We especially want to commend those who see patient’s representatives as equals, colleagues and research partners.

We would like to thank everyone who participated in this award, especially Hans Eijsackers.

Reaction

In this video you can see the reaction of Dr. Beljaars to winning this award.

Categories: Uncategorized